Условия | The Voice

УСЛОВИЯ

 

 

===================================================================================

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ НА САЙТА WWW.THEVOICE.BG

 

Тези правила се отнасят до използването на сайта www.thevoice.bg. Те могат да бъдат променяни многократно от „Радио Експрес“ АД и „Радио Веселина ЕАД“, наричани за краткост Дружествaтa. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

По смисъла на настоящите правила:

Потребител е  всяко лице, което използва сайта  www.thevoice.bg. Използването на сайта удостоверява съгласие с настоящите правила и считано от първото си посещение на сайта, Потребителят се задължава да ги спазва. 

Сайт   www.thevoice.bg  е сайтът на „Радио и Телевизия The Voice”. 

Цялото съдържание на сайта -  в това число лога, наименования, снимки, текстове, правила, условия и др материали, са обект на закрила според българското законодателство и са собственост на Дружествaтa или са лицензирани за него, като са му предоставени изключителни права. 

Сайтът може да се използва като  само и единствено за лично ползване и с нетърговска цел.  Всеки Потребител при посещаване на интернет страницата има право на безплатен достъп до информационните ресурси/данни на сайта. Всяко друго използване на съдържанието на сайта, като записване, копиране разпространение и др, особено ако е направено с търговска цел, може да става само след изричното, писмено разрешение на Дружествaтa.

На сайта е забранено публикуването на порнографски материали, агитацията към расова, полова или етническа дискриминация, стимулиране употребата на наркотици и други упойващи средства, подтикването към жестокост и насилие, както и други материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство.

Не е допустима употребата на обидни думи и квалификации и увреждането на доброто име или правата, в това число и авторските, на трето лице.

Дружествaтa не носят отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, в това число свързани с вируси, които биха могли да повредят компютърното оборудване на Потребителя.

Дружествaтa не дават гаранции за качество, съответствие с изискванията, пригодност, сигурност и др. на показваните на сайта продукти и услуги на трети лица. Те не носят никаква отговорност за вреди – преки или косвени, в това число и за такива, произтичащи от използването или невъзможността за използване на информация от сайта, или за печалба, свързана с ползването на сайта.

Дружествaтa не носят отговорност за материали, до които сте получили достъп през този сайт.

Дружествaтa не носят никаква отговорост за верността на информацията, качеството, пригоднността, законосъобразността и др. на съдържанието, материали, продукти и услуги, предлагани или достъпни на сайтове на трети лица, до които Потребителят е получил достъп през този сайт. Дружествaтa не носят отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването на горните сайтове.

Всякакви сделки между Потребител на сайта и трети лица,за които Потребителят е научил от сайта или са открити чрез сайта или станали възможни чрез него /напр. Сайт на трето лице е бил достъпен чрез автоматизирано препращане - линк от този Сайт/, включително дистанционни продажби, доставки на продукти и услуги, са сделки само между Потребителя и третите лица, без без каквото и да било участие и ангажимент на Дружествaтa. Дружествaтa не носят отговорност за спазване на условията по договорите и за качеството и съответствието с изискванията на предоставените продукти и услуги. Потребителят декларира, че няма да търси каквато и да било отговорност на Дружествaтa по повод на евентуални щети в резултат на тези сделки.

В случай, че Дружествaтa преценят, че Потребител нарушава тези правила, то  има право незабавно да преустанови ползването на сайта от този Потребител. 

В случай на нарушаване на тези правила, приложими са разпоредбите на българското законодателство. Възникналите спорове ще бъдат под юрисдикцията на българските съдилища. 

В случай, че Потребител не е съгласен с някое от горните правила, то той няма разрешение и следва незабавно да прекрати ползването на сайта!

 

 ==============================================================

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ THE VOICE

В сила от 01.07.2010 г. 

1. ПРАВИЛА

1.1. Участниците в Игрите и кампаниите в ефира  на Радио и Телевизия The Voice са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на игрите, провеждани в ефира на Радио The Voice с доставчик Радио Експрес АД и Телевизия The Voice с доставчик „Радио Веселина” ЕАД и/или в уеб портала www.thevoice.bg, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

1.2. ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА са публично оповестени и са достъпни на Интернет адрес: www.thevoice.bg

1.3. ОРГАНИЗАТОР на игрите е доставчикът на медийни услуги „Радио Експрес“ АД, „Радио Веселина“ ЕAД и/или трети лица.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ на всяка една игра си запазва правото да допълва и/или променя ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след им публикуването им на Интернет адрес: www.thevoice.bg

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. В игрите и кампаниите в ефира на Радио и Телевизия The Voice могат да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

2.2. В игрите и кампаниите на Радио и Телевизия The Voice нямат право да участват служителите на „Агенция Атлантик“ ЕООД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД, както и членовете на техните семейства.

2.3. В игрите и кампаниите в ефира на Радио и Телевизия The Voice  нямат право да участват служителите на фирмите, спонсори на съответните игри или кампании, както и служителите на фирмите, осигуряващи наградата/наградите в съответните игри или кампании.

2.4. Не се допуска един и същ участник в игрите или кампаниите в ефира на Радио и Телевизия The Voice да получава повече от една награда в рамките на 30 календарни дни.

2.5. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ открие или установи нередовен участник по реда на 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4 или други причини, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

3. ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

3.1. Наградите в игрите и кампаниите на Радио и Телевизия The Voice са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

3.2. Крайният срок за получаване на спечелената награда изтича най-късно пет работни дни след приключването на игратата или кампанията. Денят за получаване на големи предметни награди, ваучери или парични награди (всички на стойност над 100 лв.) е понеделник.

3.3. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или други изгоди.

3.4. Игрите, които се провеждат по време на изнесеното студио на Радио The Voice в Мол Галерия Бургас се провеждат в официалната фейсбук страница на радиото - The Voice Radio and TV Bulgaria. Слушателите се записват за участие с коментар под публикацията, свързана с играта. Победителите се избират на случаен принцип

3.5. Наградите, спечелени по време на изнесеното студио на Радио The Voice в Мол Галерия Бургас се получават при изнесеното студио от екипа на The Voice до 30 март, след тази дата могат да бъдат получени от отдел "Информация" в мола.

4. ОТГОВОРНОСТ 

4.1. „Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД не носят отговорност при допускане на печатна грешка при анонсирането на игрите и кампаниите в уеб портала www.thevoice.bg.

4.2. „Радио Веселина” ЕАД и „Радио Експрес“ AД не отговарят за погрешно заявена информация от участниците в игрите и кампаниите в ефира на Радио и Телевизия The Voice.

4.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по 3.2., се считат за невалидни.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД поемат задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събират и обработват личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите и кампаниите в ефира на Радио и Телевизия The Voice. С регистрирането на участието си в играта или кампаниите  на Радио и Телевизия The Voice ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни, гласът му и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с играта или кампанията. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ КАМПАНИЯТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта или кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2 от ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между ОРГАНИЗАТОРА и участници в игрите и кампаниите на Радио и Телевизия The Voice се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

8. ПУБЛИЧНОСТ 

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на участниците и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

8.2. Участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.

 

БИСКВИТКИ
Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на ефективността му. За повече информация вижте Политика за използване на бисквитки.
РАЗБРАХ