Условия | The Voice

УСЛОВИЯ

 

 

===================================================================================

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ НА САЙТА WWW.THEVOICE.BG

 

Тези правила се отнасят до използването на сайта www.thevoice.bg. Те могат да бъдат променяни многократно от „Радио Експрес“ АД и „Радио Веселина ЕАД“, наричани за краткост Дружествaтa. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

По смисъла на настоящите правила:

Потребител е  всяко лице, което използва сайта  www.thevoice.bg. Използването на сайта удостоверява съгласие с настоящите правила и считано от първото си посещение на сайта, Потребителят се задължава да ги спазва. 

Сайт   www.thevoice.bg  е сайтът на „Радио и Телевизия The Voice”. 

Цялото съдържание на сайта -  в това число лога, наименования, снимки, текстове, правила, условия и др материали, са обект на закрила според българското законодателство и са собственост на Дружествaтa или са лицензирани за него, като са му предоставени изключителни права. 

Сайтът може да се използва като  само и единствено за лично ползване и с нетърговска цел.  Всеки Потребител при посещаване на интернет страницата има право на безплатен достъп до информационните ресурси/данни на сайта. Всяко друго използване на съдържанието на сайта, като записване, копиране разпространение и др, особено ако е направено с търговска цел, може да става само след изричното, писмено разрешение на Дружествaтa.

На сайта е забранено публикуването на порнографски материали, агитацията към расова, полова или етническа дискриминация, стимулиране употребата на наркотици и други упойващи средства, подтикването към жестокост и насилие, както и други материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство.

Не е допустима употребата на обидни думи и квалификации и увреждането на доброто име или правата, в това число и авторските, на трето лице.

Дружествaтa не носят отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, в това число свързани с вируси, които биха могли да повредят компютърното оборудване на Потребителя.

Дружествaтa не дават гаранции за качество, съответствие с изискванията, пригодност, сигурност и др. на показваните на сайта продукти и услуги на трети лица. Те не носят никаква отговорност за вреди – преки или косвени, в това число и за такива, произтичащи от използването или невъзможността за използване на информация от сайта, или за печалба, свързана с ползването на сайта.

Дружествaтa не носят отговорност за материали, до които сте получили достъп през този сайт.

Дружествaтa не носят никаква отговорост за верността на информацията, качеството, пригоднността, законосъобразността и др. на съдържанието, материали, продукти и услуги, предлагани или достъпни на сайтове на трети лица, до които Потребителят е получил достъп през този сайт. Дружествaтa не носят отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването на горните сайтове.

Всякакви сделки между Потребител на сайта и трети лица,за които Потребителят е научил от сайта или са открити чрез сайта или станали възможни чрез него /напр. Сайт на трето лице е бил достъпен чрез автоматизирано препращане - линк от този Сайт/, включително дистанционни продажби, доставки на продукти и услуги, са сделки само между Потребителя и третите лица, без без каквото и да било участие и ангажимент на Дружествaтa. Дружествaтa не носят отговорност за спазване на условията по договорите и за качеството и съответствието с изискванията на предоставените продукти и услуги. Потребителят декларира, че няма да търси каквато и да било отговорност на Дружествaтa по повод на евентуални щети в резултат на тези сделки.

В случай, че Дружествaтa преценят, че Потребител нарушава тези правила, то  има право незабавно да преустанови ползването на сайта от този Потребител. 

В случай на нарушаване на тези правила, приложими са разпоредбите на българското законодателство. Възникналите спорове ще бъдат под юрисдикцията на българските съдилища. 

В случай, че Потребител не е съгласен с някое от горните правила, то той няма разрешение и следва незабавно да прекрати ползването на сайта!

 

 ==============================================================

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ THE VOICE

В сила от 01.07.2010 г. 

1. ПРАВИЛА

1.1. Участниците в Игрите и кампаниите в ефира  на Радио и Телевизия The Voice са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на игрите, провеждани в ефира на Радио The Voice с доставчик Радио Експрес АД и Телевизия The Voice с доставчик „Радио Веселина” ЕАД и/или в уеб портала www.thevoice.bg, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

1.2. ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА са публично оповестени и са достъпни на Интернет адрес: www.thevoice.bg

1.3. ОРГАНИЗАТОР на игрите е доставчикът на медийни услуги „Радио Експрес“ АД, „Радио Веселина“ ЕAД и/или трети лица.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ на всяка една игра си запазва правото да допълва и/или променя ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след им публикуването им на Интернет адрес: www.thevoice.bg

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. В игрите и кампаниите в ефира на Радио и Телевизия The Voice могат да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

2.2. В игрите и кампаниите на Радио и Телевизия The Voice нямат право да участват служителите на „Агенция Атлантик“ ЕООД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД, както и членовете на техните семейства.

2.3. В игрите и кампаниите в ефира на Радио и Телевизия The Voice  нямат право да участват служителите на фирмите, спонсори на съответните игри или кампании, както и служителите на фирмите, осигуряващи наградата/наградите в съответните игри или кампании.

2.4. Не се допуска един и същ участник в игрите или кампаниите в ефира на Радио и Телевизия The Voice да получава повече от една награда в рамките на 30 календарни дни.

2.5. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ открие или установи нередовен участник по реда на 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4 или други причини, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

3. ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

3.1. Наградите в игрите и кампаниите на Радио и Телевизия The Voice са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

3.2. Крайният срок за получаване на спечелената награда изтича най-късно пет работни дни след приключването на игратата или кампанията. Денят за получаване на големи предметни награди, ваучери или парични награди (всички на стойност над 100 лв.) е понеделник.

3.3. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или други изгоди.

3.4. Игрите, които се провеждат по време на изнесеното студио на Радио The Voice в Мол Галерия Бургас се провеждат в официалната фейсбук страница на радиото - The Voice Radio and TV Bulgaria. Слушателите се записват за участие с коментар под публикацията, свързана с играта. Победителите се избират на случаен принцип

3.5. Наградите, спечелени по време на изнесеното студио на Радио The Voice в Мол Галерия Бургас се получават при изнесеното студио от екипа на The Voice до 30 март, след тази дата могат да бъдат получени от отдел "Информация" в мола.

4. ОТГОВОРНОСТ 

4.1. „Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД не носят отговорност при допускане на печатна грешка при анонсирането на игрите и кампаниите в уеб портала www.thevoice.bg.

4.2. „Радио Веселина” ЕАД и „Радио Експрес“ AД не отговарят за погрешно заявена информация от участниците в игрите и кампаниите в ефира на Радио и Телевизия The Voice.

4.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по 3.2., се считат за невалидни.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД поемат задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събират и обработват личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите и кампаниите в ефира на Радио и Телевизия The Voice. С регистрирането на участието си в играта или кампаниите  на Радио и Телевизия The Voice ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни, гласът му и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с играта или кампанията. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ КАМПАНИЯТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта или кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2 от ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между ОРГАНИЗАТОРА и участници в игрите и кампаниите на Радио и Телевизия The Voice се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

8. ПУБЛИЧНОСТ 

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на участниците и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

8.2. Участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.

Играй и спечели от играта "Пролет с Deichmann" в Instagram

Правила за участие в играта „Пролет с Deichmann"

 Период на играта: 17.03.2021 – 31.03.2021 (2 седмици/15 дни). 

1.     Концепция:

Идва пролет и какво по-прекрасно време от това за нови обувки и нов стил? Бъди свеж и в тенднциите с Deichmann и новите им модели с подаръци от The Voice и любимия ти бранд за обувки!

2.     Механизъм на играта: 

В Instagram акаунта на The Voice Radio & TV Bulgaria (@thevoiceradiotv) ще бъде публикувана публикация тип игра, която ясно ще носи брандинга на Deichmann

В нея участниците ще е нужно да изберат любимия си от няколко модела и да напишат кой е изборът им в коментар. В допълнение с това ще трябва да предизвикат приятел да направи същото. 

На края на периода на кампанията ще бъдат изтеглени 6 (шестима) късметлии на произволен принцип сред всички, изпълнили условията. Тегленето ще се осъществи след 10 часа сутринта на в ефира на радио THE VOICE на 31.03. (сряда) в Morning Voice от водещия – Иво.  

3.     Имената на печелившите ще бъдат публикувани след края на кампанията в коментар в Instagram.

4.     Наградният фонд се осигурява от Deichmann. Наградният фонд представлява 6 (шест) ваучера за пазаруване на стойност 40лв. 

5.     Лични данни: Късметлиите, спечелили наградата, ще трябва да ни предоставят три имена и телефон за връзка, за да може да им бъде предоставена наградата. Личните данни на всеки късметлия се съхраняват според Закона за защита на лични данни в България. 

6.     Срокове:

Феновете на THE VOICE & Deichmann могат да се включат в играта в периода 17.03.2021 – 31.03.2021 (до 10ч. сутринта).

Късметлиите, изтеглени на произволен принцип, ще имат 3 (три) работни дни да се свържат с екипа на THE VOICE през Instagram акаунта на The Voice.

Наградите (ваучери за пазаруване от Deichmann) ще се предоставят единствено лично на победителите в избран от тях магазин на Deichmann, 10 работни дни след заявения от тях избор за магазин. Ваучерите не могат да се преотстъпват или стойността да се заменя с парична себестойност.

Награди: 6 (шест) ваучера на стойност 40лв. за пазаруване от физическите магазини на Deichmann.  

 

БИСКВИТКИ
Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на ефективността му. За повече информация вижте Политика за използване на бисквитки.
РАЗБРАХ