Wishlist
SOFI TUKKER & MAHMUT ORHAN
SOFI TUKKER & MAHMUT ORHAN
FORGIVE ME (POWER INTRO)
Плейлист Гледай Уебкам
Звук
Wishlist

Общите условия на играта

„Внимание, млад шофьор“ – отговори правилно и можеш да спечелиш видеорегистратор

ПРАВИЛА 
за участие в Играта с наименование “Внимание, млад шофьор!” и в сайта www.thevoice.bg

 

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
19.09.2022г. – 06.10.2022г. до 23:59 часа.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, със седалище иадрес на управление гр. София 1407, р-нЛозенец, ул. „Сребърна“ № 21.

 

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРИТЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

„Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, р-нЛозенец, ул. „Сребърна“ № 21.

 

ПЛАТФОРМИ, В КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

В радио програма “The Voice” и на уебсайта на  радио “The Voice”-www.thevoice.bg, където са публикувани настоящите ОУ.

 

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

  • 1 бр. Видеорегистратор за автомобил XMART CDR 205B DASH CAM 2.7'' LCD 14

 

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДАТА:

Участниците следва да се регистрират в сайта ни като отговорят на поне един от въпросите, които ще задаваме през формата за участие, и които са свързани с Правилника за движение по пътищата. В отговора трябва да посочат една от трите възможностите и да попълнят всички полета във формата за участие. На 07 октомври след 10 часа в ефира на радио The Voice и предаването Morning Voice с Мари-Никол водещата ще изтегли, на случаен принцип, победителя, който ще спечели предвидената в играта награда.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “Внимание, млад шофьор!”

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в Играта “Внимание, млад шофьор!”, от друга страна, както и условията за участие в нея.

 

Чл. 1. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта”е Играта с наименование „Внимание, млад шофьор!” ,която се провежда в радио програма “The Voice”, както и на уебсайта https://thevoice.bg/в периода 19.09.2022г. – 06.10.2022 г.;

2. „Участник” e всяко физическо лице, което се ерегистрирало за участие в играта,съгласно условията, посочени по-горе всекция „УСЛОВИЯЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“;

3. „Организатор” е „Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, съсседалище и адрес на управление гр. София1407, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“ № 21

Чл. 2. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може дабъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или наадминистратора, или което е заето вдейност, свързана с реализацията,осигуряването и администриранeто наИграта.

/3/ При наличиена данни, установяващи неизпълнение наизискванията по предходната алинея,Организаторът има право да спре участиетодо опровергаването им от страна наУчастника. Организаторът самостоятелнопреценява дали неизпълнението наизискванията е опровергано.

Чл. 3. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на https://thevoice.bg/ с изпълнението на условията за участие в Играта, посочени в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“

Чл. 4. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл. 5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторъте длъжен да обяви измененията идопълненията в Общите условия.

/4/Действието на измененията и допълнениятае в сила от момента на обявяването им на уебсайта https://thevoice.bg/.

Чл. 6. Измененитеи/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането импо начините, посочени по-горе.

Чл. 7. Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/ нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/ трети лица-партньори.

/1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил при регистрацията си за участие в Играта, а именно – име и телефон за връзка.

/2/Участникът доброволно предоставя на Организаторана Игрите личните си данни за обработванеза целите на Играта, по-конкретно – зацелите на идентификация на участниците,записване на същите за участие, кактои за целите на идентификация напобедителите в Играта и раздаване напредвидените за тях награди. 

/3/ За избягванена всяко съмнение, събираните за целитена организиране и провеждане на Играталични данни на участниците ще бъдатнадлежно изтрити или имобилизирани(архивирани) от Организатора и неговитеподизпълнители/трети лица-партньорислед приключване на Играта и раздаванена предвидените в нея награди. В тозисмисъл личните данни следва да бъдатпремахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговитеподизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 30.10.2022г.

Чл. 8. Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Чл. 9. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителят ще бъдат обявени в радио програма “The Voice” и публикувани на https://thevoice.bg/, с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите.

Чл. 10. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Радио Експрес” АД.

Чл. 11. Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 12. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

Чл. 13. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.

Чл. 14. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 15. Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

Чл. 16. Организаторът ще се свърже със спечелилият Участник, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата до 5 работни дни след обявяването на победители.

/1/ Спечелилият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка. Спечелилият участник също така се задължава да предостави на Организатора необходимите данни за декларирането на спечелената награда от страна на Организатора, съгласно изискванията на ЗДДФЛ и останалото приложимо законодателство.

/2/ В случай на отказ от страна на спечелилия Участникда предостави необходимите данни заполучаването и декларирането на наградаси, Организаторът избира нов спечелил Участник отново чрез жребий.

Чл. 17. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.

Чл. 18. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

Чл. 19. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Чл. 20. Организаторът не отговаря за неявяването на спечелилото лице на посоченото място за приемане на наградата и на посочената за това дата и/ или за некоректно посочени данни на банкова сметка. .

/1/ Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

/2/ Няма право да участва в Играта лице, което не отговоря на условията за участие по-горе, както и лице, което е участвало и спечелилонаграда в друга Игра, организирана от„Радио The Voice” или от друга медия от групата на „Радио The Voice”: „Радио Веселина”, „Радио Витоша”, „Радио Меджик ФМ”, ТВ „The Voice TV” и ТВ „Magic TV” , в рамките на 30 дни от обявяването му за спечелил участник.

Чл. 21. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Чл. 22. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи достъпа до радио програмата, респективно ползването на страницата на Играта.

Чл. 23. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Чл. 24. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 25. Участието на всеки участник в Играта e изцяло доброволно и по негова воля.

Чл. 26. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Чл. 27 Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.