Официални правила за участие в игрите и кампаниите на радио The Voice | The Voice

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ НА РАДИО THE VOICE

01 May 2012

В сила от 01.01.2011 г.1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ

Игрите и кампаниите в ефира на Радио The Voice и на уеб портала www.thevoice.bg се организират от „Радио Експрес“ АД със седалище и адрес на управление в гр. София, 1407, кв. Хладилника, ул. „Сребърна” 21, ет. 7, наречено по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

2. ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Игрите и кампаниите на радио The Voice са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на игрите, провеждани в ефира на Радио The Voice и/или в уеб портала thevoice.bg, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА са публично оповестени и са достъпни на Интернет адрес: thevoice.bg
2.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след им публикуването им на Интернет адрес: thevoice.bg

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В игрите и кампаниите на радио The Voice  могат да участват всички физически лица, навършили 14 години и живеещи на територията на Република България.
3.2. В игрите и кампаниите на радио The Voice нямат право да участват служителите на  „Агенция Витоша“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕООД, Агенция "Атлантик" ЕООД „Радио Експрес“ АД, „Евроарк“ ЕООД , „Никнет“ ЕООД, както и членовете на техните семейства.
3.3. В игрите и кампаниите на радио The Voice нямат право да участват служителите на фирмите, спонсори на съответните игри или кампании, както и служителите на фирмите, осигуряващи наградата/наградите в съответните игри или кампании.
3.4. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ открие или установи нередовен участник по реда на 3.1., 3.2. и 3.3., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

4. ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

4.1. Наградите в игрите и кампаниите на радио The Voice са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
4.2. Крайният срок за получаване на спечелената награда изтича най-късно пет работни дни след приключването на игратата или кампанията.Изключение правят паричните награди, които се получават само в ден петък в рамките на месец от датата на спечелване. 
4.3. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или други изгоди.
4.4. Не се допуска един и същ участник в игрите или кампаниите на радио The Voice да получава повече от една награда в рамките на 30 календарни дни. 

4.4.1. Изключение се допуска в играта Voice Bingo, при което според регламента един участник ще спечели музикална награда и 2000 лв. в рамките на 30 дни.

5. ОТГОВОРНОСТ

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при допускане на печатна грешка при анонсирането на игрите и кампаниите в уеб портала thevoice.bg
5.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в игрите и кампаниите на радио The Voice
5.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по 4.2., се считат за невалидни.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите и кампаниите на радио The Voice. С регистрирането на участието си в играта или кампанията на радио The Voice ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни, гласът му и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с играта или кампанията. До 90 календарни дни след приключване на играта или кампанията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ КАМПАНИЯТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта или кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2 от ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между ОРГАНИЗАТОРА участници в игрите и кампаниите на радио The Voice се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
9.2. Участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.

 

Играта приключи

КОМЕНТАРИ

БИСКВИТКИ
Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на ефективността му. За повече информация вижте Политика за използване на бисквитки.
РАЗБРАХ