Радио The Voice

Условия

Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2016

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Познай артиста и може да си най-близо до звездите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София“
09.09.2016 г.

 

РАЗДЕЛ 1.ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

    1. Възложител на играта „Познай артиста и може да си най-близо до звездите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София“ („Играта“) е BSS Media Group.

    2. Организатор на Играта е BSS Meadia Group със седалище гр. София, ул. Сребърна 21.

    3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Facebook и на страницата на The Voice of Summer Tour във Facebook.

    4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на www.thevoice.bg

    5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на The Voice of Summer Tour във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.thevoice.bg

    6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.

 

РАЗДЕЛ 2.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

    1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
 
РАЗДЕЛ 3.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

    1. Продължителността на Играта е от вторник, 09.09.2016 г., до 12 часа във вторник - 13.09.2016 г., като участниците следва да публикуват своите коментари под поста на The Voice of Summer Tour на страницата на The Voice of Summer Tour във Facebook, който обявява началото на Играта на 09.09.2016 г. Коментарите на участниците трябва да съдържат име на артист, който смятат, че е на снимката, обявяваща начало на Играта, както и песен на съответния изпълнител.
 
РАЗДЕЛ 4.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

    1. Всеки желаещ да участва в Играта „Познай артиста и може да си най-близо до звездите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София“ ще бъде приканен да отговори най-късно до 12:00 часа на обяд на 13-ти септември на пост на Facebook страницата на Coca-Cola Happy Energy Tour, обявяващ началото на Играта на 09.09.2016 г., с коментар, съдържащ име на артист, когото смятат, че снимката, с която е обявена Играта, изобразява. Публикуването на повече от едно предположение не увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.

    2. След края на периода на Играта (12 часа на обяд на 13.09.2016 г.) 14 участници, изтеглени на случаен принцип, ще получат награди. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 13.09.2016 г. и обявени на страницата на The Voice of Summer Tour във Facebook на 13.09.2016 г.
 
РАЗДЕЛ 5.
УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

    1. Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез публикация на стената на страницата на The Voice of Summer Tour във Facebook. Публикацията ще бъде направена на 13.09.2016 г.

    2. В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 48 часа след уведомяването за спечелване на награда, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице, освен в случаите, изложени в точка 10 на Раздел 6 и в точка 5 на Раздел 14. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес и друга необходима информация.

    3. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

    4. Всички награди ще бъдат предоставени на победителите на мястото на провеждането на концерта от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София  (18.09.2016 г.) срещу документ, удостоверяващ самоличността на победителя и неговия приятел, и попълнени декларации. Победителят трябва да се свърже с The Voice of Summer Tour чрез лично съобщение The Voice of Summer Tour във Facebook, за което ще бъде помолен чрез публикация на Facebook страницата на The Voice of Summer Tour. Публикацията ще бъде направена на 13.09.2016 г.

    5. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

    6. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на The Voice of Summer Tour във Facebook.
 
РАЗДЕЛ 6.
ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

    1. За валидно се счита всяко участие на страницата на Coca-Cola Happy Energy Tour във Facebook, при което е публикуван коментар под анонсиращия началото на Играта на 09.09.2016 г. пост на The Voice of Summer Tour според изложеното в  Раздел 4 и в рамките на сроковете, упоменати в Раздел 3.

    2. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена.

    3. Организаторът няма да разглежда коментари, които:

        o са с порнографско или нецензурно съдържание;

        o не отговарят на изискванията по Раздел 4;

        o увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

        o рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;

        o рекламират политически идеи или съобщения;

        o съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

        o нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

        o препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

        o съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

    4. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.

    5. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

    6. Публикуваните под поста на Facebook страницата на The Voice of Summer Tour, оповестяващ началото на Играта на 09.09.2016 г., коментари ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.

    7. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.

    8. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.

    9. Всички награди ще бъдат предоставени на победителите на местата на провеждането на концерта от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София на площад „Ал. Батенберг“ срещу документи, удостоверяващи самоличността на победителя и неговия приятел, и попълнени декларации. Победителят трябва да се свърже с The Voice of Summer Tour чрез лично съобщение The Voice of Summer Tour във Facebook, за което ще бъде помолен чрез публикация на Facebook страницата на The Voice of Summer Tour. Публикацията ще бъде направена на 13.09.2016 г.

   10. Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 48 часа, участникът не даде адрес за доставка или даденият адрес е неточен и/или непълен, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено на страницата на The Voice of Summer Tour във Facebook.
 
РАЗДЕЛ 7.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

    1. Ще бъдат избрани 14 (четиринадест) победители. Наградите в Играта „Познай артиста и може да си най-близо до звездите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София" са: 8  пропуска за зоната“Front Row” на концертa от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София (малка награда) и 6 пропуска за зоните “Diamond Circle” (голяма награда). Зоната “Front Row” e обособена част пред сцената на концерта. Зоната “Diamond Circle”дава възможност за среща и снимки с музикалните изпълнители от Турнето. Всеки пропуск важи за 2-мa души.

    2. На случаен принцип, чрез електронен жребий, ще бъдат избрани 14 (четиринадесет) победители. Един участник може да получи само една награда от определен тип от тази и подобна игра на Facebook страницата Coca-Cola Happy Energy Tour. Печелившите пропуски за зоната “Front Row” и за зоната “Diamond Circle” ще бъдат определени на случаен принцип, чрез електронен жребий.
 
РАЗДЕЛ 8.
ОТГОВОРНОСТ

    1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в рамките на Играта.

    2. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.

    3. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

    4. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.
 
РАЗДЕЛ 9.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ

    1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 13-годишна възраст, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, BSS Media, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

    2. Участието в Играта не е обвързано с покупка.
 
РАЗДЕЛ 10.
ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

    1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.
 
РАЗДЕЛ 11.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

    1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.
 
РАЗДЕЛ 12.
СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

    1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.
 
РАЗДЕЛ 13.
ПУБЛИЧНОСТ

    1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка във Facebook или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.

    2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване на страницата на The Voice of Summer Tour във Facebook.
 
РАЗДЕЛ 14.
ДРУГИ УСЛОВИЯ

    1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на играта в интернет страницата на адрес www.thevoice.bg

    2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация  чрез изпращане на запитване с лично съобщение до страницата на The Voice of Summer Tour във Facebook.

    3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

    4. С участието си, участниците декларират, че са на възраст над 14 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра. В случай че участник е под 18 години, тя/той декларира, че има съгласие от родител/настойник да участва в тази Игра и има право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

    5. В случай че награда бъде спечелена от участник под 18 години, Организаторът на Играта може да изиска от получателя писмено позволение от родител/настойник да получи наградата си. При невъзможност да се предостави поисканото разрешение, Организаторът запазва правото си да предостави наградата на друг участник по установения в настоящите правила ред.

 

 

 

 Общи условия

Тези правила се отнасят до използването на сайта www.thevoice.bg. Те могат да бъдат променяни многократно от „Радио Експрес“ АД и „Радио Веселина ЕАД“, наричани за краткост Дружествaтa. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

По смисъла на настоящите правила:

Потребител е  всяко лице, което използва сайта www.thevoice.bg. Използването на сайта удостоверява съгласие с настоящите правила и считано от първото си посещение на сайта, Потребителят се задължава да ги спазва. 

Сайт   www.thevoice.bg  е сайтът на „Радио и Телевизия The Voice”. 

Цялото съдържание на сайта -  в това число лога, наименования, снимки, текстове, правила, условия и др материали, са обект на закрила според българското законодателство и са собственост на Дружествaтa или са лицензирани за него, като са му предоставени изключителни права. 

Сайтът може да се използва като  само и единствено за лично ползване и с нетърговска цел.  Всеки Потребител при посещаване на интернет страницата има право на безплатен достъп до информационните ресурси/данни на сайта. Всяко друго използване на съдържанието на сайта, като записване, копиране разпространение и др, особено ако е направено с търговска цел, може да става само след изричното, писмено разрешение на Дружествaтa.

На сайта е забранено публикуването на порнографски материали, агитацията към расова, полова или етническа дискриминация, стимулиране употребата на наркотици и други упойващи средства, подтикването към жестокост и насилие, както и други материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство.

Не е допустима употребата на обидни думи и квалификации и увреждането на доброто име или правата, в това число и авторските, на трето лице.

Дружествaтa не носят отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, в това число свързани с вируси, които биха могли да повредят компютърното оборудване на Потребителя.

Дружествaтa не дават гаранции за качество, съответствие с изискванията, пригодност, сигурност и др. на показваните на сайта продукти и услуги на трети лица. Те не носят никаква отговорност за вреди – преки или косвени, в това число и за такива, произтичащи от използването или невъзможността за използване на информация от сайта, или за печалба, свързана с ползването на сайта.

Дружествaтa не носят отговорност за материали, до които сте получили достъп през този сайт.

Дружествaтa не носят никаква отговорост за верността на информацията, качеството, пригоднността, законосъобразността и др. на съдържанието, материали, продукти и услуги, предлагани или достъпни на сайтове на трети лица, до които Потребителят е получил достъп през този сайт. Дружествaтa не носят отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването на горните сайтове.

Всякакв<

WE LOVE WEEKENDS 08:00 - 19:00 Слушай
  • YEARS AND YEARS WORSHIP 16:26 сега
  • ATANAS KOLEV OBESHTAVAM (ID) 16:22 предишна
  • BRUNO MARS 24K MAGIC 16:19 предишна
  • MARIO JOY CALIFORNIA (IAN BURLAK REMIX) (ID) 16:16 предишна
  • JUSTIN BIEBER LOVE YOURSELF (BORCHE DEEP HOUSE MIX) 16:12 предишна
  • DJ SAVA, IRINA RIMES I LOVED YOU (ID) 16:09 предишна
  • DJ KATCH THE HORNS 16:05 предишна
  • SIA, KENDRICK LAMAR THE GREATEST 16:02 предишна
  • KAYA BURN 15:59 предишна
  • DIPLO, SLEEPY TOM BE RIGHT THERE 15:55 предишна
YOUR VOICE 15:00 - 18:00